Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z § 5. ust. 1.2.3. oraz  § 6. ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

  • 31 października 2019r.
  •   2 stycznia  2020r.
  •   3 stycznia  2020r.
  •   9 marca     2020r.
  • 10 marca     2020r.
  • 21 kwietnia  2020r.
  • 22 kwietnia  2020r.
  • 23 kwietnia  2020r.

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Konin, dn. 30.09.2019r.                                                  Zbigniew Kosmalski

                                                                                    Dyrektor SP Nr 4 w Koninie