Na podstawie: § 5 ust. 1, 2, 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii rady rady pedagogicznej, rady rodziców  i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustaliłem  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w wymiarze 8 dni:

DATA
DZIEŃ TYGODNIA

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje  zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Konin, dnia ………………………….  

 Dyrektor SP 4 w Koninie
Zbigniew Kosmalski