DOSTOSOWANIA 2022
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_dostosowania_e8_2022.pdf

PROCEDURY
https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

INFORMACJE OGÓLNE
https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

INFORMATORY
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2022.pdf

ARKUSZE
https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.htm

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w wersji obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022. 
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/informacja_egzamin_osmoklasisty_2022.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku: 
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_o_przyborach_e8_em_2022.pdf

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

WAŻNE!!
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – informacja z dnia 19.12.2020r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

WYMAGANIA:
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/zmiana-wymagan-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym/

1.Informacje ogólne: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/476/egzamin_osmoklasisty_informacje_ogolne.pdf

2. Filmy informacyjne odnośnie egzaminów: https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

3. Procedury przeprowadzania egzaminu: https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

4. Arkusze z lat ubiegłych: https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.htm

5. Arkusze pokazowe: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

6.Materiały ćwiczeniowe: https://www.oke.poznan.pl/cms,5230,materialy_cwiczeniowe_dla_uczniow_i_nauczycieli_egzamin_osmoklasisty_2019.htm

7. Wyniki i analizy po egzaminach: https://www.oke.poznan.pl/cms,5330,wyniki_i_analizy.htm


Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.