DOSTOSOWANIA 2022
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/komunikat_dostosowania_e8_2022.pdf

WAŻNE!!
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – informacja z dnia 19.12.2020r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

WYMAGANIA:
http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/zmiana-wymagan-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym/

1.Informacje ogólne: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/476/egzamin_osmoklasisty_informacje_ogolne.pdf

2. Filmy informacyjne odnośnie egzaminów: https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

3. Procedury przeprowadzania egzaminu: https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

4. Arkusze z lat ubiegłych: https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.htm

5. Arkusze pokazowe: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

6.Materiały ćwiczeniowe: https://www.oke.poznan.pl/cms,5230,materialy_cwiczeniowe_dla_uczniow_i_nauczycieli_egzamin_osmoklasisty_2019.htm

7. Wyniki i analizy po egzaminach: https://www.oke.poznan.pl/cms,5330,wyniki_i_analizy.htm


Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Przedłużenie czasu pisania egzaminu:
*z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
*z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
*z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut


Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎