Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z § 5. ust. 1.2.3. oraz § 6. ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 4  im. Gustawa Morcinka w Koninie

Zgodnie z § 5. ust. 1.2.3. oraz § 6. ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

31.10.2022
02.05.2023
04.05.2023
05.05.2023
23.05.2023
24.05.2023
25.05.2023
09.06.2023

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Konin, dn. 29.09.2022r.                                                                                                Zbigniew Kosmalski
                      Dyrektor SP nr 4 w Koninie