Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2023/2023

Zgodnie z § 5. ust. 1.2.3. oraz § 6. ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023|2024 w Szkole Podstawowej Nr 4  im. Gustawa Morcinka w Koninie

Zgodnie z § 5. Ust. 1.2.3 oraz § 6. Ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2023 poz. 1211 z późniejszymi zamianami) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
01.12.2023 r.
02.05.2024 r.
14.05.2024 r.
15.05.2024 r.
16.05.2024 r.
31.05.2024 r.

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

                                                                                              Anna Poniedziałek
                      Dyrektor SP Nr 4 w Koninie