Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin.
Nr rachunku 33 1560 0013 2015 2804 2448 0001. W tytule przelewu proszę wpisać: „OBIADY miesiąc, imię i nazwisko dziecka, klasa”


UWAGA!
Odpisy są naliczane dzień po zgłoszeniu.
W przypadku przewidywanej nieobecności ucznia w danym miesiącu można pomniejszyć wpłatę o dany dzień i dopisać datę nieobecności np.: 14.09.2023 wycieczka.
Natomiast w przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconego obiadu należy zgłosić ten fakt najpóźniej dzień wcześniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 mailowo: obiady@sp4konin.pl lub telefonicznie: 63 242 47 67 wew. 25 .

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na konto szkoły, a nie data wykonania przelewu. Proszę pamiętać, że wykonując przelew przechodzi on na konto szkoły w ciągu 1 lub 2 dni. W przypadku wpływu środków po ustalonym terminie, wpłaty nieuzgodnione będą zwracane.