PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE I PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH

Z dniem 01. IX. 2005r. szkołę prowadzi nowy dyrektor mgr Zbigniew Kosmalski. Społeczność szkolna liczy 400 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach. Posiadamy 18 izb lekcyjnych oraz salę gimnastyczną. W roku szkolnym 2005/2006uruchomiliśmy dodatkową salę do nauki języków obcych. A w 2007 roku poszerzyliśmy bazę komputerową Centrum Informacji Multimedialnej. Uzyskaliśmy też nowy sprzęt do pracowni komputerowej. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej na boiskach szkolnych. Klasy młodsze korzystają z salki gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia prowadzone są również w hali sportowej i krytej pływalni ” Rondo” Oprócz zajęć dydaktycznych nasi wychowankowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach z języków obcych, matematyki, informatyki, j. polskiego, plastyki.

Uczniowie uczęszczają na zajęć pływania, koszykówki, aerobiku, szermierki i inne. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce m.in. z matematyki i języka polskiego. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej można poprawić sylwetkę ciała. A trzeba o nią dbać, ponieważ kuchnia w naszej szkole należy do najsmaczniej gotujących w mieście.

Działania podjęte w ostatnich latach w obszarze pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

•wprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III;
•wprowadzenie sprawdzianu kompetencji na każdym poziomie nauczania w celu polepszenia wyników nauczania, wyników z testów m.in.przez uzyskanie informacji o poziomie kompetencji szkoły na poziomie oddziałów, stworzenie programu naprawczego dla każdego ucznia i każdego oddziału;
•opracowanie planów wynikowych w celu większej przejrzystości doboru materiału nauczania, wytyczania celów operacyjnych i uwydatnienia koniecznych osiągnięć dla ucznia i jego rodziców, by ci wiedzieli, co mają konkretnie opanować, by mogli kontynuować naukę w klasie programowo wyższej;
•powołanie podzespołu tzw. “szybkiego reagowania” po to by uczniowie mający trudności w nauce byli cały czas kontrolowani, a ich rodzice zawiadamiani o postępach w nauce i zachowaniu;
•wprowadzenie dla uczniów dodatkowych zajęć i kół zainteresowań prowadzonych w formie wolontariatu przez studentów, nauczycieli i rodziców;
•wdrożenie programu własnego zajęć muzyczno-tanecznych dla kl. I;
•wprowadzenie alternatywnej 4 godz. w-f – aerobik z elementami tańca;
•wprowadzenie nauki pływania;
•przystąpienie do akcji Szkoła Bez Przemocy, wprowadzenie Kodeksu “Szkoły Bez Przemocy”;
•opracowanie i wprowadzenie Regulaminu Postępowania Ucznia;
•podpisanie kontraktów z rodzicami w działaniach profilaktyczno-wychowawczych;
•wprowadzenie obchodów Roku Języków Obcych 2006/07, Roku Matematyczno-Przyrodniczego 2007/08, Roku Humanistycznego 2008/09;
•wprowadzenie programu ratownictwa przedmedycznego w klasach I-III w ramach ogólnokrajowego programu Jerzego Owsiaka WOŚP o nazwie “Ratujemy i uczymy się ratować;
•współpraca z przedszkolami- wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowaczych, rekreacyjnych, wspólnych wycieczek, zawodów;
•praca z dzieckiem zdolnym – przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, sztuki i sportowych (placówka osiągnęła znaczące wyniki w konkursach, co stawia ją wśród wyróżniających się szkół podstawowych miasta);
•założenie ogniska TPD, które pomaga dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach socjalno – bytowych w odrabianiu lekcji , dożywianiu, zaopatrzeniu w odzież, dzieci uczęszczają na zajęcia rekreacyjno-sportowe, uczestniczą w zajęciach podczas zimowych świątecznych ferii;
•współpraca z MDK – różne formy zajęć pozalekcyjnych: edukacja kulturalna, koło teatralne, plastyczne, gry na instrumencie, wokalne, zajęcia psychoedukacyjne, realizacja programów edukacyjnych – profilaktyki przemocy i uzależnień o nazwie “Start”;
•realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych Siedmiu Kroków, Spójrz Inaczej;
•podpisanie porozumienia o współpracy z PWSZ – studencki wolontariat z języka angielskiego,
•pomoc w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
•współpraca z MKS MOS – wprowadzenie klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego z koszykówki;
•współpraca z KKSZ – reprezentanci szkoły osiągają w szermierce znaczące wyniki na arenach krajowych;
•współpraca z UM w Koninie oraz Radą Miasta Konina – zorganizowanie czterech edycji międzyszkolnego Konkursu Superkibiców i 1001 gry;