Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://sp4konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp4konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracja deklaracji dostępności: 2022-03-29

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej sekretariat@sp4konin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 47 67 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie, ul. Błaszaka 4, 62-510 Konin
  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Błaszaka, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  2. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
  3. Szkoła posiada pochylnię do wejścia głównego szkoły.
  4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe nie są oznakowane.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.