Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z § 5. ust. 1.2.3. oraz § 6. ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni:

15 października 2021

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

24 maja 2022

25 maja 2022

26 maja 2022

17 czerwca 2022

W wyżej wymienionych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Konin, dn. 30.09.2021r.

Zbigniew Kosmalski

dyrektor SP Nr 4 w Koninie