HARMONOGRAM, KOMUNIKATY, INFORMACJE

https://bip.cke.gov.pl/artykul/262/1813/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2024-r


Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.