DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE   


Procedury obrotu używanymi podręcznikami

Procedury bezpieczeństwa w szkole 

Regulamin wycieczki i jej karta

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Regulamin stroju i wyglądu ucznia

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

Regulamin stołówki szkolnej

Spis podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin przyznawania tytułu “Wzorowego absolwenta”

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Zwolnienie z zajęć

Zwolnienie z wychowania fizycznego

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji


 PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

PODSTAWA PROGRAMOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA Z KOMENTARZAMI

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki*

Historia *

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Fizyka

Chemia

Przyroda

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Religia

Etyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Koszykówka

Szermierka


 PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa 2017

MEN – MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ